برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

پمفلت جشنواره چهاردمین
اسلایدر
 

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیکی

شماره تماس

دکتر شاپور نادرفام

کارشناس مسئول ارزشیابی

shnfam@yahoo.com

31772069

حبیب ا... قمی

کارشناس ارزشیابی

habibollahghomi6@gmail.com

041-33362700 داخلی 279

خانم دکتر سیدنظری کارشناس ارزشیابی n.seyednazari@yahoo.com 041-33362700 داخلی 279