دوشنبه 22 مهر 1398 - 14 صفر 1441
  نیروی انسانی واحد ارزشیابی

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیکی

شماره تماس

 دکتر رامین نگاهداری مسئول واحد ramin _ n_ dds@yahoo.com041-33362700داخلی 205 

دکتر حسن سلامی رنجبران

کارشناس ارزشیابی

salamih@gmail.com


دکتر شاپور نادرفام

کارشناس مسئول ارزشیابی

shnfam@yahoo.com

041-33362700 داخلی 205

حبیب ا... قمی

کارشناس ارزشیابی

habibollahghomi6@gmail.com

041-33362700 داخلی 279