برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
 

 
ارزشیابی عملکرد مرکز
سال 90-87
سال 92
سال 93
سال 96
صورتجلسه برنامه عملیاتی مرکز 8/11/96
 
 صورتجلسه برنامه عملیاتی مرکز 28/1/97
 
صورتجلسه برنامه عملیاتی مرکز 1/2/97
 
صورتجلسه برنامه عملیاتی مرکز 18/2/97
 
صورتجلسه برنامه عملیاتی مرکز 30/2/97
سال 97
صورتجلسه شورای راهبردی مرکز
 
صورتجلسه شورای راهبردی مرکز -1
 
صورتجلسه شورای راهبردی مرکز -2
 
عملکرد اخلاق – 97
 
عملکرد ارزشیابی 97
 
عملکرد اموزش مجازی 97
 
عملکرد دفتر استعداد های درخشان -97
 
عملکرد گروه آموزش پزشکی 97
 
عملکرد مرکز تحقیقات آموزش پزشکی 97
 
سال 98
صورتجلسه گروه آموزش پزشکی و واحد آزمونها
عملکرد گروه آموزش پزشکی 98
عملکرد واحد آزمونها 98
صورتجلسه گروه ارزشیابی
عملکرد گروه ارزشیابی 98
صورتجلسه مرکز آموزش مجازی 
عملکرد مرکز آموزش مجازی 98
صورتجلسه دفتر استعداد درخشان
عملکرد دفتر استعداد درخشان 98
صورتجلسه مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
عملکرد مرکز تحقیقات آموزش پزشکی 98
صورتجلسه شورای اخلاق
عملکرد شورای اخلاق 98