چهارشنبه 24 مهر 1398 - 16 صفر 1441
  اهداف واحد ارزشیابی

اهداف کلی و اختصاصی واحد ارزشیابی آموزشی

G1 : ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی ( ارزشیابی الکترونیکی )

G2 : نظارت بر انجام تحلیل و ارتقاء سطح کیفی آزمون ها

G3 : نظارت و برنامه ریزی ارزشیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده ها

G4 : نظارت و هماهنگی ارزشیابی بیرونی دانشگاه

G5 : طراحی ارزشیابی برنامه های آموزشی

G6 : نظارت بر عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده ها

G7 : پژوهش در ارزشیابی و ارزیابی

G8 : اجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی