چهارشنبه 24 مهر 1398 - 16 صفر 1441
  چالشهای موجود و راهکارها

 

1.      عدم توجه كافي به نحوه ارزشيابي توسط معاونين آموزشي دانشكده ها
راهكار مناسب برگزاري كارگاه براي روشن شدن انگيزه ارزشيابي براي ايشان
2.      عدم تاثير مناسب ارزشيابي در پيشرفت اساتيد
راهكار مناسب پيشرفت اساسي اساتيد بايد منوط به مطلوب بودن ارزشيابي نحوه تدريس باشد چراكه اولين اصالت دانشگاه آموزش است.
3.      عدم وجود مسئول مشخص ارزشيابي در دانشكده ها
معيين كردن افراد مشخص و آگاه به مسايل ارزشيابي براي هر چه بهتر برگزار كردن ارزشيابي
4.      عدم توجيه مناسب دانشجويان نسبت به ارزشيابي اساتيد و برنامه هاي آموزشي
توجيه مناسب دانشجويان قبل از ارزشيابي و روشن نمودن اهداف ارزشيابي ميتواند از تورش هاي بوجود آمده در نتايج ارزشيابي جلوگيري نمود.
5.      توزيع فرمهاي ارزشيابي در زمانهاي نامناسب كه موجب تورش در نتايج ارزشيابي ميشود
بايد توزيع فرمهاي ارزشيابي در زمانهاي مناسب و در آخرين جلسه تدريس بدون حضور خود مدرس انجام گيرد.