يکشنبه 4 آبان 1399 - 07 ربيع الأول 1442
  مدیریت

 

 
 

دکتر علی فخاری

سمت : مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

رتبه علمیاستاد

پست الکترونیکی: fakharia@tbzmed.ac.ir

شماره تماس: 33363003-041

CV

 

احمد پورعباس

سمت : معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

رتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:  poorabbasa@yahoo.com

شماره تماس:   33363003-041

CV