جمعه 26 مرداد 1397 - 05 ذو الحجة 1439
  حیطه مدیریت نظام سلامت

- حیطه  مدیریت نظام سلامت  :

مسئول حیطه : دکتر حسین جباری

مدرسین حیطه:  دکتر حسین جباری، دکتر علی جنتی،دکتر مهستی علیزاده،دکتر نصرت نژاد، دکتر محبوب اهری

 طراحان سئوال:دکتر حسین جباری، دکتر علی جنتی،دکتر مهستی علیزاده،دکتر نصرت نژاد، دکتر محبوب اهری

لیست  دانشجویان شرکت کننده: 

برنامه زمانبندی  کارگاههای امادگی  برای المپیاد:برنامه مدیریت

برنامه زمانبندی جلسات طراحی سئوال :