چهارشنبه 24 مهر 1398 - 16 صفر 1441
 
 
  حیطه تفکر علمی در علوم پایه

مسئول حیطه : دکتررضا بدل زاده

مدرسین حیطه:    دکتر رضا بدل زاده :    دکتر بهزاد بردران  ، دکتر توحید کاظمی -  دکتر عادل اسپوتین ، دکتر سعیده غفاریفر

 طراحان سئوال: دکتر رضا بدل زاده :    دکتر بهزاد بردران  ، دکتر توحید کاظمی -  دکتر عادل اسپوتین ، دکتر سعیده غفاریفر

لیست  دانشجویان شرکت کننده: 

برنامه زمانبندی  کارگاههای امادگی  برای المپیاد: برنامه علوم پایه

برنامه زمانبندی جلسات طراحی سئوال :