چهارشنبه 30 بهمن 1398 - 24 جمادى الثانية 1441
 
 

 

دکتر رضا غفاری
سمت: مدیر گروه آموزش پزشکی
رتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: ghafarir@gmail.com
 شماره تماس: 33362700-041    داخلی 270
 CV

 

 
 

 

دکترشاپور نادرفام
سمت: مسئول واحد ارزشیابی
رتبه علمی: 
پست الکترونیکی: shnfam@yahoo.com
 شماره تماس: 33362700-041    داخلی 205
CV

 

 
 

 

مهندس علی احمدیان
سمت: مسئول واحد رسانه های آموزشی و آموزش الکترونیکی
رتبه علمی:
پست الکترونیکی: ahmadian948@gmail.com
شماره تماس: 33362700-041   داخلی 320

 

 
 

  

دکتر حسین جباری بیرامی
سمت: مسئول دفتر استعدادهای درخشان
رتبه علمی: 
پست الکترونیکی:  
hosseinhosseinj@yahoo.com
 شماره تماس: 33362700-041    داخلی 342
 CV
 
 
 

 

دکتر رضا غفاری
سمت: مسئول واحد برنامه ریزی و آموزش پاسخگو
رتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: ghafarir@gmail.com
 شماره تماس: 33362700-041    داخلی 270
 CV