يکشنبه 4 اسفند 1398 - 28 جمادى الثانية 1441
  کارشناسان دفتر استعدادهای درخشان

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

خانم حوریه سرباز وطن

كارشناس مسئول دفتر

041-33362700 داخلی 334

خانم ثریا احمدی

کارشناس دفتر استعدادهای درخشان

041-33362700 داخلی 334

خانم رقیه فتح اله زاده کارشناس دفتر استعدادهای درخشان 041-33362700 داخلی 331