يکشنبه 4 اسفند 1398 - 28 جمادى الثانية 1441
  حیطه فلسفه پزشکی

حیطه  فلسفه پزشکی  :

مسئول حیطه : دکتر علرضا غفاری

مدرسین حیطه:    دکتر محمود صوفیانی، دکتر اصغری، آقای حسین ذلولی، ،قای هادی حامدفر،
آقای پیمان فروغی

طراحان سئوال: دکتر محمود صوفیانی

لیست  دانشجویان شرکت کننده: 

برنامه زمانبندی  کارگاههای امادگی  برای المپیاد: برنامه فلسفه پزشکی

برنامه زمانبندی جلسات طراحی سئوال :