دوشنبه 1 مرداد 1397 - 09 ذو القعدة 1439
  هسته استعداد درخشان دانشکده تغذیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده تغذیه

1

مریم ثقفی اصل

علوم تغذیه

گروه بیوشیمی و رژیم درمانی

2

علی طریقت

علوم تغذیه

گروه بیوشیمی و رژیم درمانی

3

مهرانگیز ابراهیمی ممقانی

علوم تغذیه

گروه تغذیه در جامعه

4

پروین دهقان

علوم تغذیه

گروه علوم و صنایع غذایی