سه شنبه 27 آذر 1397 - 10 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با اولین جلسه
مطالب/ برگزاری اولین جلسه دانش پژوهی                            
      اولین جلسه کمیته دانش پژوهی در تاریخ 97/1/28 در دفتر مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.
پنجشنبه 30 فروردين 1397