برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با برنامه ریزی درسی

ارزشیابی اجرای کوریکلوم آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تریز

مطالب/ ارزشیابی اجرای کوریکلوم آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تریز

                           
      ارزشیابی اجرای کوریکلوم آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تریز ارزشیابی اجرای کوریکلوم آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تریزاز تاریخ 20/7/1400 آغاز و تار تاریخ 20/8/1400 ادامه خواهد داشت.
چهارشنبه 21 مهر 1400
صفحه اصلی برنامه ریزی درسی

صفحات/ صفحه اصلی برنامه ریزی درسی

                           
      صفحه اصلی برنامه ریزی درسی
يکشنبه 9 خرداد 1400
حوزه های مشاوره  برنامه ریزی درسی

صفحات/ حوزه های مشاوره برنامه ریزی درسی

                           
      حوزه های مشاوره  برنامه ریزی درسی حوزه های مشاوره برنامه ریزی درسی
شنبه 16 اسفند 1399
فرم مشاوره تخصصی واحد برنامه ریزی درسی

محتوا/ فرم مشاوره تخصصی واحد برنامه ریزی درسی

                           
      فرم مشاوره تخصصی واحد برنامه ریزی درسی فرم مشاوره تخصصی واحد برنامه ریزی درسی
شنبه 16 اسفند 1399
فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی

صفحات/ فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی

                           
      فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی
دوشنبه 27 بهمن 1399
آیین نامه¬ها/دستورالعمل¬ها برنامه ریزی درسی

صفحات/ آیین نامه¬ها/دستورالعمل¬ها برنامه ریزی درسی

                           
      آیین نامه¬ها/دستورالعمل¬ها برنامه ریزی درسی آیین نامه¬ها/دستورالعمل¬ها برنامه ریزی درسی
دوشنبه 27 بهمن 1399
فرم­های برنامه ریزی درسی

صفحات/ فرم­های برنامه ریزی درسی

                           
      فرم­های برنامه ریزی درسی فرم­های برنامه ریزی درسی
دوشنبه 27 بهمن 1399
فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی

صفحات/ فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی

                           
      فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی
دوشنبه 27 بهمن 1399
تیم توسعه طرح­های درسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحات/ تیم توسعه طرح­های درسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      تیم توسعه طرح­های درسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تیم توسعه طرح­های درسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

يکشنبه 26 بهمن 1399
تیم بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی

صفحات/ تیم بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی

                           
      تیم بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی تیم بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی
يکشنبه 26 بهمن 1399