سه شنبه 27 آذر 1397 - 10 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با ارزشیابی درونی-بیرونی
مطالب/ جلسه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ها                            
      جلسه ارزشیابی درونی - بیرونی با حضور کارشناسان مسئول اعتبار بخشی 8 بیمارستان آموزشی در مورخ 97/3/9 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید.
شنبه 12 خرداد 1397
مطالب/ برگزاری جلسه ارزشیابی درونی - بیرونی                            
      جلسه ارزشیابی درونی - بیرونی با حضور کارشناسان مسئول اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی در تاریخ 97/3/2 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید
چهارشنبه 2 خرداد 1397