چهارشنبه 30 مهر 1399 - 03 ربيع الأول 1442
  نیروی انسانی واحد رسانه های آموزشی

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیکی

شماره تماس

علی احمدیان

مسئول واحد

ahmadian948@gmail.com

33362700-041 داخلی 283

مهندس غلامرضا دادگر

کارشناس آموزش الکترونیکی

dadgar.gm@gmail.com 

33362700-041 داخلی 282

مهندس جعفر احمدزاده

کارشناس برنامه نویسی و نرم افزار

jahmadzadeh@gmail.com

33362700-041 داخلی 300

محمدعلی همتی

کارشناس سمعی و بصری

hemmatim1350@yahoo.com

33362700-041 داخلی 320