يکشنبه 4 آبان 1399 - 07 ربيع الأول 1442
  برنامه ریزی

برنامه ریزی یک فرایند آگاهانه و سیستماتیک جهت تصمیم گیری در مورد اهداف و فعالیتهای آینده یک گروه یا سازمان است .با برنامه ریزی صحیح امور ساماندهی شده و تامین منابع انسانی و هدایت رهبری به ویژه نظارت وکنترل اجرائی تر و اثربخش تر خواهد شد.

یکی از عمده ترین وظایف واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی ،طراحي و تدوين برنامه هاي ساليانه و راهبردي مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي است که باطراحی وبرگزاری کارگاه های درسی و آموزشی و با ایجاد توانائیهای لازم و استفاده موثر از دانش ، نگرش و مهارتهای دست اندر کاران فعالیتهای آموزشی جهت نهادینه ساختن اتکا بر روشهای پذیرفته شده علمی در فرایندهای آموزشی فعالیت می نمایند.

واحد برنامه ریزی ازسال 1381 کار خود راتوسط مهندس غلامرضا مطمئن دادگر آغاز کرده و با همکاری سایر واحدهای مرکز تا به امروز رسالت خود را در جهت بهبود کيفيت برنامه ها و راهبردهای آموزشي دانشگاه علوم پزشکي وحل مشکلات آموزشی ومدیریتی مرتبط با نیاز رشته تخصصی به انجام رسانده است .