يکشنبه 4 آبان 1399 - 07 ربيع الأول 1442
  اهداف گروه اخلاق حرفه ای

اهداف گروه اخلاق حرفه ای:

1.       ایجاد هماهنگی و سازماندهی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی مرتبط با اخلاق حرفه ای

2.       تدوین برنامه جامع بر اساس تحلیل مستند و همه جانبه نیازها و اولوبت های اخلاق حرفه ای در دانشگاه

3.    کمک به بهبود شاخص های اخلاقی محیط های آموزشی، پژوهشی و مراقبتی به عنوان بستر شکل گیری نقش ها و رفتار حرفه ای

4.       بازنگری برنامه های آموزشی با محوریت اخلاق حرفه ای در رشته های علوم پزشکی با همکاری گروه های آموزشی

5.       کمک به ارتقای دانش، نگرش و رفتار اخلاقی و حرفه ای اعضای هیئت علمی، دانشجویان و سایر کارکنان دانشگاه

6.    کمک به بهبود کیفیت طرح های پژوهشی، پایان نامه ها، مقالات و سایر فعالیت ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی از لحاظ رعایت موازین اخلاقی

7.       کمک به بهبود مراقبت های پزشکی از لحاظ رعایت منشور حقوق بیمار و پاسخگویی به نیازهای مراجعین و جامعه

8.       کمک به ارتقای شاخص های اخلاق سازمانی و مدیریتی در دانشگاه و واحدهای زیر مجموعه آن