يکشنبه 4 اسفند 1398 - 28 جمادى الثانية 1441
  رسالت گروه اخلاق حرفه ای

رسالت
گروه اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز یک دپارتمان آموزشی- پژوهشی زیر مجموعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی است که به منظور ارتقای اخلاق حرفه ای در حوزه های زیر تشکیل شده
:

•           آموزش در رشته های علوم پزشکی

•           پژوهش های مرتبط با حوزه سلامت و علوم پزشکی( آکادمیک (

•           مراقبت های جامع سلامت (شامل پیشگیری، حفظ و ارتقاء و در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالثیه)

•           مدیریت در سطوح مختلف دانشگاه علوم پزشکی تبریز