چهارشنبه 24 مهر 1398 - 16 صفر 1441
  دورنمای گروه اخلاق حرفه ای

دورنما :

گروه اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تلاش است که حداقل در یک دوره 5 ساله به عنوان یکی از گروههای آموزشی و پژوهشی پیشرو در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور مطرح شود .