سه شنبه 27 آذر 1397 - 10 ربيع الثاني 1440
 منوی اصلی
 
  اهداف واحد ارزشیابی

اهداف کلی و اختصاصی واحد ارزشیابی آموزشی

G1 : ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی ( ارزشیابی الکترونیکی )

G2 : نظارت بر انجام تحلیل و ارتقاء سطح کیفی آزمون ها

G3 : نظارت و برنامه ریزی ارزشیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده ها

G4 : نظارت و هماهنگی ارزشیابی بیرونی دانشگاه

G5 : طراحی ارزشیابی برنامه های آموزشی

G6 : نظارت بر عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده ها

G7 : پژوهش در ارزشیابی و ارزیابی

G8 : اجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی