دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -
 منوی اصلی
 
  عملکرد واحد آموزش پاسخگو

بخش اول شامل عملکرد آموزش پاسخگو دانشگاه سال 89-87:

الف - تعیین و تجهیز مراکز آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ب - عملکرد واحد آموزش پاسخگو در زمینه کار در عرصه

پ - بازنگری در برنامه آموزش پزشکی جامعه‌نگر تهیه بسته‌های آموزشی مرتبط با آموزش در عرصه

ت - ارزشیابی برنامه‌های اجرا شده در ارتباط با آموزش پاسخگو

ث- عملکرد آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در زمینه آموزش در عرصه دندانپزشکی جامعه نگر

ج - عملكرد كميته آموزش جامعه نگر در سال 1387-1388دانشكده داروسازي

 

   بخش اول :

الف - تعیین و تجهیز مراکز آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

     · مراکز آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1. مرکز شهید بالاپور شهر تبریز

2. مراکز بهداشتی درمانی شهری شهیدان ابراهیمی

3. مرکز بهداشتی درمانی صفا

4. داروخانه مدل در راستای پاسخگویی آموزش داروسازی در دانشکده داروسازی

5. مرکز دندانپزشکی جامعه نگر

6. تفاهم نامه با شبکه بهداشتی – درمانی اسکو برای حضور دانشجویان در عرصه های شهری و روستایی ( دانشکده پزشکی )

7. تفاهم نامه با مرکز بهداشت شهرستان تبریز در خصوص حضور دانشجویان در عرصه های شهری و روستایی ( دانشکده های بهداشت و پزشکی و پرستاری - مامایی)

8. تفاهم نامه با بهزیستی و هلال احمر جهت حضور دانشجویان توانبخشی در عرصه

9. تفاهم نامه با کارخانجات مرتبط جهت حضور دانشجویان بهداشت حرفه ای

 

    · انجام تعمیرات ساختار فیزیکی مراکز بهداشتی درمانی مذکور

    · تجهیز مراکز بهداشتی درمانی به:

- رایانه و اینترنت

- ویدئو پروژکتور

- کتابخانه

- اطاق آموزش- فضای فیزیکی مناسب (بهینه‌سازی)

- امکانات رفاهی دانشجویان از جمله کمد، رختکن و ...

- ایجاد کلاس درس و تجهیز آن با امکانات کمک آموزشی

- فراهم‌سازی اطاق معاینه و مشاوره برای دانشجویان و فراگیران

- اطاق اساتید

- خرید صندلی مناسب برای مرکز مذکور

تجهیز داروخانه مدل در راستای پاسخگویی آموزش داروسازی در دانشکده داروسازی

 

ب - عملکرد واحد آموزش پاسخگو در زمینه کار در عرصه :

· مشارکت مرکز در تدوین برنامه آموزش جامعه نگر

· مشارکت مرکز در تدوین برنامه آموزش در عرصه بیمارستان برای دانشجویان داروسازی

· بازنگری طرح کارآموزی در عرصه داروخانه دانشکده داروسازی

· ارتقای کیفیت فرایند کارآموزی در عرصه رشته بهداشت خانواده

· ارتقای کیفیت کارآموزی در عرصه کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

· فرآیند طراحی و اجرای کارآموزی در عرصه ی دانشجویان کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی

· ارتقای کیفیت کارآموزی در کارخانجات تولید مواد غذایی برای دانشجویان کارشناسی تغذیه

· بازنگری در کارآموزی در عرصه دانشکده پزشکی

· جلسه گروه پزشکی اجتماعی و مسئولین مرکز بهداشت در خصوص آموزش جامعه نگر

· طرح مرکز (کلینیک ) ارتقائ سلامت و پیشگیری ( مرکز آموزش جامعه نگر )

پ - بازنگری در برنامه آموزش پزشکی جامعه‌نگر تهیه بسته‌های آموزشی مرتبط با آموزش در عرصه

الف- تدوین، طراحی و چاپ بسته‌های آموزش در عرصه برای کارآموزان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامائی

ب- ترجمه، چاپ و انتشار کتاب تغذیه و سلامت دهان توسط گروه آموزش دندانپزشکی اجتماعی

ج- تهیه و انتشار نشریه داخلی در سلامت دهان و دندان به صورت فصلنامه برای گروههای هدف

 • جلسه مشترک مرکز بهداشت شهرستان تبریز، دانشکده داروسازی و مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در راستای ایجاد داروخانه آموزشی جامعه نگر در مرکز آموزشی جامعه نگر شهید بالاپور بمنظور ایجاد عرصه مناسب جهت آموزش دانشجویان داروسازی بخصوص مهارتهای ارتباطی دانشجویان در رابطه با بیماران، مهارتهای نسخه خوانی، ارائه راهنمایی برای بیماران

ت – ارزشیابی برنامه‌های اجرا شده در ارتباط با آموزش پاسخگو

– ارزشیابی برنامه‌های آموزشی در عرصه رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

– تحلیل وضعیت آموزش در عرصه در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

الف- گردآوری منابع مناسب و مرتبط با پزشکی پاسخگو

ب‌- تکثیر و توزیع منابع تهیه شده

ج‌- اجرای کارگاه آموزش پزشکی پاسخگو با حضور کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه یک دوره

د‌- اجرای کارگاه آموزش پزشکی پاسخگو در دوره مهارت‌های دانشگاهی (دو دوره)

ذ‌- اجرای کارگاه کشوری پاسخگویی اجتماعی دانشگاهها در همایش کشوری آموزش پزشکی مشهد

 

ث – عملکرد آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در زمینه آموزش در عرصه دندانپزشکی جامعه نگر( در سه حیطه آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات )

 

- ارائه برنامه های علمی و آموزشی به دانشجویان در فیلد گروه مربوطه با بکار گیری از تجهیزات آموزشی

      - آموزش بهداشت دهان و دندان برای گروههای هدف به صورت فردی و گروهی با بکار گیری از تجهیزات آموزشی و نمایشی ( فیلمبرداری از حفره دهان و نمایش آن به صورت زنده از طریق مانیتور برای مراجعه کنندگان)

      - ارائه خدمات بهداشتی برای بیماران مراجعه کننده :

      · حذف 340 دندان عفونی کودکان 6 تا 12 سال در نیمسال دوم 88-87

        · حذف 289 دندان در نیمسال اول 89-88

        · انجام 180 مورد فلوراید تراپی برای کودکان 6 تا 12 سال در نیمسال دوم 88-87

        · 164 فلوراید تراپی برای کودکان 6 تا 12 سال مورد در نیمسال اول 89-88

        · 145 دندان فیشورسیلانت در نیمسال دوم 88-87 و 112 مورد در نیمسال اول 89-88

        · 61 مورد جرم گیری برای زنان باردار و مادران شیرده در نیمسال دوم 88-8

  48 مورد جرم گیری برای زنان باردار و مادران شیرده در نیسال اول 89-88

      · 148 دندان ترمیم سطح اول در نیمسال دوم 88-87 و 186 ترمیم در نیمسال اول 89-88

      · 56 جلسه آموزش گروهی برای گروههای هدف در نیمسال دوم 88-87 و 49 جلسه در نیمسال اول 89-88

 

پژوهش در آموزش بهداشت دهان و دندان

- تهیه و گرداوری مطالب و ارائه به صورت تکالیف دانشجوئی

- تهیه و انتشار نشریه داخلی تحت عنوان سلامت دهان و دندان به صورت 2 فصل نامه

- ترجمه و انتشار کتاب تغذیه و سلامت دهان توسط اساتید گروه

- مراجعه به مدارس و معاینه دانش آموزان گروه سنی 6 تا 12 سال و توجیه اولیاء مدارس و دانش اموزان به اهمیت سلامت دهان و دندان و ارجاع آنان به مرکز دندانپزشکی جامعه نگر جهت انجام خدمات پیشگیری و بهداشتی

 

 

ج - عملكرد كميته آموزش جامعه نگر در سال 1387-1388دانشكده داروسازي

 

اهداف اين فعالیت عبارت بودند از:

        1. SWOT Analysis از برنامه جاري كارآموزي داروخانه

        2. نياز سنجي آموزشي از اساتيد

        3. نياز سنجي آموزشي از دانشجويان

        4. تعيين اهداف آموزش كارآموزي داروخانه

        5. تعيين حيطه هاي موثر در آموزش كارآموزي داروخانه

        6. مشخص نمودن مشكلات گريبانگير آموزش كارآموزي داروخانه

        7. مشخص نمودن مشكلات گريبانگير ارزيابي دانشجو در درس كارآموزي داروخانه

        8. مشخص نمودن مشكلات گريبانگير ارزيابي نحوه ارائه درس كارآموزي داروخانه

 

 

نظر سنجی در رابطه با مشكلات آموزش كارآموزي داروخانه (بصورت پرسشنامه و يا جلسه حضوري) توسط :

 1. دانشجويان دانشكده داروسازي تبريز
 2. مدرسين اين درس
 3. اساتيد با تجربه در امر داروخانه داري و آموزش دانشجويان
 4. مسئولين فني داروخانه هايي كه درگير آموزش دانشجويان در درس كارآموزي بوده اند
 5. اعضاي كميته اصلي جامعه داروسازان تبريز
 6. مسئولين محترم معاونت دارو و غذا
 7. نمايندگان دانشكده هاي داروسازي كشور دركميته كشوري داروسازي جامعه نگر در محل وزارت بهداشت
 8. دبير محترم آموزش داروسازي كشور

 

فعاليت هايي كه در اين زمينه صورت پذيرفت شامل موارد ذيل مي باشد:

 1. تشكيل 13 جلسه با همكاران طرح در خصوص تعيين نقاط ضعف و قوت، تعيين مشكلات اصلي درس كارآموزي داروخانه، ارائه راهكار
 2. نظر سنجي از دانشجويان بصورت پرسشنامه، سوالات باز، گفتگو در 3 جلسه جداگانه براي دانشجويان ورودي 1382 و 1383
 3. نظر سنجي ازاساتيد محترم درس كارآموزي داروخانه و مسئولين فني داروخانه هايي كه درگير آموزش دانشجويان در درس كارآموزي بوده اند (بصورت پرسشنامه و گفتگوي حضوري)
 4. تشكيل دو جلسه با اعضاي اصلي جامعه داروسازان تبريز و نماينده محترم معاونت دارو و غذا
 5. نظر سنجي از نمايندگان دانشكده هاي داروسازي كشور در خصوص نحوه ارائه كارآموزي داروخانه در دانشكده هاي خود به صورت پرسشنامه مكتوب و گفتگوي حضوري
 6. نظر سنجي از دبير محترم آموزش داروسازي كشور در خصوص نحوه ارائه درس كارآموزي داروخانه در كشور به صورت پرسشنامه مكتوب
 7. تهيه ليستي از نقاط ضعف و قوت برنامه كارآموزي داروخانه
 8. تعيين حيطه هايي كه بايد در آنها برنامه ريزي صورت پذيرد.
 9. تدوين استانداردها و برنامه راهبردي دروس كارآموزي داروخانه
 10. تهيه برنامه آموزشي درس 2 واحدي كارآموزي داروخانه
 11. تعيين مكان هاي آموزشي درس كارآموزي داروخانه 2 واحدي

 

معيارهاي نيل به اهداف اين فعاليت شامل موارد ذيل مي باشند:

 1. مستند سازي نقاط ضعف و قوت برنامه جاري كارآموزي داروخانه
 2. اجراي نظر خواهي از گروههاي مشخص شده
 3. جمع بندي نظرات ارائه شده
 4. مستند نمودن مهمترين مشكلات
 5. مشخص نمودن حيطه هايي كه بايد در آنها برنامه ريزي صورت گير

 

مهمترين نقاط ضعف موجود در آموزش دروس كارآموزي داروخانه در 10 بند شامل موارد زير خلاصه گرديد:

 1. كمبود فضاي آموزشي مناسب
 2. تعداد زياد دانشجو درتنها داروخانه آموزشي دانشكده
 3. عدم وجود نسخه هاي معمولي در داروخانه دانشكده و تخصصي بودن اين نسخ
 4. عدم وجود سرپرستي مشخص در داروخانه براي هدايت دانشجو
 5. عدم تجربه كافي مدرسين در رابطه با كار در داروخانه
 6. عدم هماهنگي مدرسين اين درس با يكديگر
 7. عدم كنترل حضور و غياب دانشجو
 8. عدم ارزشيابي صحيح دانشجو
 9. ناهماهنگي بين دروس نظري و واحدهاي كارآموزي داروخانه از نظر زماني
 10. عدم تسلط دانشجويان به اداره داروخانه پس از گذراندن واحد كارآموزي داروخانه

 

مهمترين نقاط قوت موجود در درس كارآموزي داروخانه در 9 بند ذيل خلاصه مي گردد:

 

 1. داروخانه محل مناسبي براي ارتباط دانشجو با بيمار است (اشخاص در هنگام بروز مشكل به داروخانه به راحتي مراجعه مي نمايند).
 2. جامعه داروسازان تبريز براي همكاري در آموزش دانشجويان رويكردي مثبت دارد.
 3. رويكرد جهاني و ملي به داروسازي بيمار محور (Pateint-Oriented Pharmacy)
 4. وجود اساتيد علاقمند و آگاه در دانشكده داروسازي تبريز
 5. ايجاد داروخانه مدل در دانشكده داروسازي
 6. وجود دو داروخانه آموزشي وابسته به دانشكده داروسازي
 7. وجود طرح درس براي برخي از جلسات درسي
 8. تعداد واحد نسبتا مناسب
 9. افزايش سنوات تحصيلي به مدت يك ترم در برنامه جديد داروسازي

با توجه به مشكلات مشخص شده در آموزش كارآموزي داروخانه پيشنهادات در پنج حيطه مشخص به شرح ذيل ارائه مي گردد:

 

 1. تدوين استانداردها و برنامه راهبردي دروس كارآموزي داروخانه

 

 1. تدوين طرح دوره كارآموزي داروخانه

 

 1. تدوين دوره هاي آموزشي اساتيد كارآموزي داروخانه

 1. تدوين معيارهاي انتخاب محيط هاي آموزشي كارآموزي داروخانه

 1. تدوين روشهاي ارزيابي دانشجويان و اساتيددر دوره كارآموزي داروخانه

بخش دوم ( برنامه های در حال اجرا و آتی شورای عالی آموزش پاسخگوی دانشگاه ) :

 

 

نظر به بررسی کلی عملکرد آموزش پاسخگوی دانشگاه ونیز تعریف سازمان جهانی بهداشت ( آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات براساس اولویت های جامعه) و نیز بررسی عملکرد گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی این دانشگاه در زمینه آموزش جامعه نگر و نظر به رویکرد شورای جدید عالی آموزش پاسخگوی دانشگاه که عملکرد گروه مزبور را مورد تقدیر علمی و الگوی صحیح قابل استناد بر اساس برنامه راهبردی وزارت بهداشت و تعریف WHO دانسته است

لذا سیاست کلی این شورا در وهله نخست تعیین اولویت های منطقه با چشم داشت به مشکلات کشور و جهان بوده که در طرح ذیل ذکر و شامل تمام سطوح اعم از آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات براساس اولویت جامعه بوده است .

بر این اساس معاونت های محترم بهداشتی ، دارو و غذا و معاونت درمان دانشگاه "پروسه تعیین مشکلات مربوط به سلامت و بیماری استان "را از دور افتاده ترین روستاها تا مرکز استان که تقریبا یک سال و اندی به طول انجامید ارائه نمودند . لذا پس ازتعیین این اولویت ها این موارد به تمام گروههای آموزشی مرتبط ابلاغ شد و گروهها براساس اولویت ها در حد قانونی تغییراتی در برنامه های خود اعمال کردند که معاونت آموزشی دانشگاه در حال پیگیری نتایج این تغییرات می باشد

 

طرح جامع آموزش جامعه نگر مبتنی بر نیازهای جامعه با رویکرد آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اعضاء کمیته یا شورای آموزش پاسخگو دانشگاه

1-رياست دانشگاه-رئيس شوراي آموزش پاسخگو

2-مديريتEDC - دبير شوراي آموزش پاسخگو

3-كارشناس مسئول آموزش پاسخگوEDC

4-معاونت آموزشي ومديركل آموزشي

5-معاونت پژوهشي

6-معاونت بهداشتي

7-معاونت درمان

8-معاونت دارو وغذا

9-معاونت پشتيباني

10-دبير آموزش مداوم دانشگاه

11-نماينده صدا وسيما جهت برنامه ريزي شبكه ها در راستاي اولويت ها

12-روساي دانشكده ها

13-نماينده استانداري عضو شوراي سلامت استان

رسالت

رسالت آموزش پاسخگو با ماهيت تعهد در قبال جهت گيري آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بر اساس الويت نيازها و انتظارات جامعه، با تأكيد بر تماس مستقيم و مستمر دانشجويان با جامعه در سطوح مختلف بر اصل تعامل و ارتباط بين نظام آموزشي و عرضه خدمات در جهت بهرهگيري از توان شبکه گسترده ارا ي ه خدمات بهداشتي -درماني کشور براي افزايش دانش، مهارتهاي ارتباطي، تغيير باورها و نگرشهاي دانشجويان به سمت نگاه جامعه محور به سلامت، مهارت در پژوهش هاي كاربردي و استفاده از شواهد دقیق علمی برا ي ارایه خدمتي موثر در خارج از بيمارستانها متناسب با بار بيماريهاي جامعه مي باشد، به گونه اي که دانش آموختگان به نحو موثر بتوانند رسالت حرفه اي خود را به محض اتمام تحصيل ارايه دهند .

اهداف راهبردي :

 1. بازنگري برنامه هاي آموزشی با تأکید بر عوامل مهم تأثیر گذار برسلامت افراد و جوامع به منظور آمادگی دانشجویان در مدیریت سلامت به ویژه در بیماري هاي مزمن
 2. پیوند و مشارکت فعال نظام آموزشی و نظام عرضه خدمات درشناسایی و ارزیابی نیاز هاي جامعه و تعیین الویت ها
 3. حضور نظام آموزشی در کلیه سطوح نظام عرضه خدمات
 4. مشارکت نظام آموزشی در اصلاح نظام عرضه خدمات، ارائه نوآوري ها در عرضه خدمات به منظور تأمین نیازها
 5. اصلاح استراتژي هاي آموزشی و دور شدن از مرز هاي آموزشی سنتی
 6. توسعه برنامه توانمند سازي اعضاي هیأ ت علمی در خصوص آموزش پاسخگو
 7. توسعه پژوهش هاي کاربردي بر اساس نیازهاي جامعه وایجاد تعادل بین پژوهش هاي علوم پایه، بالینی و پژوهش هاي مربوط به بررسی نیاز هاي جامعه و ارتقاء سلامت

 

 

اهداف کاربردی:

1- ایجاد تعامل وارتباط بین معاونت های مختلف دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه

2- بررسی جامع مشکلات سلامت در سطوح روستا ها ، بخش ها ، شهرستانها واستان واولویت بندی توسط معاونت بهداشتی

3- بررسی جامع مشکلات سلامت و بیماریها واولویت بندی در سطوح بیمارستانها توسط معاونت درمان

4- جمع آوری اولویت های مربوط به دارو در راستای بیماریهای شایع منطقه و مشکلات نسخه نویسی خوانا توسط معاونت دارو و غذا

5-تشکیل جلسات منظم با گروههای آموزشی به منظور پیشبرد فعالیتهای ضروری آموزشی براساس مشکلات منطقه و اولویت ها ی تعیین شده توسط معاونت بهداشتی ودرمان

6- اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی براساس مشکلات منطقه و اولویت ها ی تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه

7-برنامه ریزی هدفمند ، اجراوانجام آموزش های عمومی برای مردم با تاکید بر مشکلات منطقه و اولویت ها ی تعیین شده با مشارکت و همکاری صدا وسیمای استان

8- برنامه ریزی هدفمند ، اجراوانجام آموزش های عمومی برای مردم با تاکید بر مشکلات منطقه و اولویت ها ی تعیین شده با مشارکت و همکاری گروه ها آموزشی دانشگاه با انجمن های مردم نهاد

9- مشارکت با آموزش مداوم دانشگاه و برگزاری کارگا ههای مربوط به نیازهای منطقه برای پزشکان عمومی ، متخصصان و اعضای هیئت علمی

10- استفاده از انجمن های مردم نهاد جهت آموزش ، افزایش آگاهی و نگرش و اصلاح شیوه زندگی مخاطبین

      حیطه تحقیق :

تحقيق بر پايه:

1-تعيين اولويت ها ومشكلات سلامت استان توسط معاونت محترم بهداشتي

2- تعيين اولويت ها ومشكلات سلامت استان توسط معاونت محترم درمان

3-تعيين اولويت ها ومشكلات دارو وغذا توسط معاونت محترم دارو وغذا

4-بررسي وضعيت فعلي آموزشي پاسخگو دانشگاه توسطEDC

 

  حیطه آموزش:

A -گروه هدف جهت آموزش پاسخگو

1-دانشجويانunder graduate

2-دانشجويانpost graduate

3-دانشجويان پزشكي (كارآموزي وكارورزي)

4-پزشكان عمومي ،متخصصين واعضاي هيئت علمي-توسط آموزش مداوم وبر اساس اولويت هاي تعيين شده

5-عموم مردم از طريق صدا وسيما-رسانه ها –انجمن هاي مردم نهاد از طريق آموزش،سخنراني،بروشور،كتاب،ااينترنت،زيرنويس صداوسيما

 

در بخش دانشجویی :

1. آشنایی با مشکلات شایع استان با نیم نگاه به بیمارهای جهان و کشور

2. ایجاد فرهنگ آموزش برای مراجعین ( در صورت عدم نیاز به نسخه نویسی )

3. Manage کردن کاربردی و علمی بیمار

 

در بخش عامه مردم :
  1. آموزش همگانی جهت پیشگیری از بیماری
  2. ایجاد بستر مناسب با آموزش به منظور عدم درخواست داروهای غیر ضروری
  3. ایجاد و افزایش سواد سلامت در جامعه از طریق همگانی کردن علم

 


در بخش بیمار :

     1. آموزش به منظور تربیت " بیمار خبره " Expert Patient درواقع آموزش سلامت به بیمار با هدف تو انمند سازی او برای خودمراقبتی و توانمندسازی بیمارانself – care ) )

     2. ایجاد خط تماس مستقیم یک سرویس تلفنی 24 ساعته است که توسط پرستاران اداره می شود. و عملکرد آن ارایه توصیه های تلفنی در مورد این است که آیا علا یم می تواند به نحو مطمئن در خانه مدیریت شود یا خیر

 

 

  -پاسخگويي به :

 1. به دانشجویان ، بیماران ، عامه مردم و متخصصین بر اساس اولویت های بیماری و سلامت با نیم نگاه به جهان ، کشور و مشکلات غالب استان
 2. شوراي سلامت استان در استانداري
 3. به وزارت بهداشت
 4. بهWHOسازمان جهاني بهداشت

 

 • حیطه ارائه خدمات :

ارائه خدمات بر اساس نيازهای منطقه با محوریت عدالت

 

فرايندها:

1-جمع بندي واخذ اولويت هاي تعيين شده توسط معاونت بهداشتي وطرح در شوراي پاسخگو

2- جمع بندي واخذ اولويت هاي تعيين شده توسط معاونت درمان وطرح در شوراي پاسخگو

3- جمع بندي واخذ اولويت هاي تعيين شده توسط معاونت دارو وغذا وطرح در شوراي پاسخگو

4-دعوت از مديران گروه هاي مربوط به مشكلات تعيين شده ودرصورت نيازتغييركوريك لوم هاي آموزشي وتمركز بر روي ايجاد مهارت هاي غالب در اين راستا براي دانشجويان(مدرن كردن تغييرات مربوط به كوريك لوم ها )

 

5- اجرای مصوبات شورا در خصوص اولویت ها و مشکلات سلامت و بیماری برای گروه هدف ( دانشجویان ، پزشکان عمومی ، متخصصین ،اعضائ هیئت علمی ، عموم مردم و بیماران )

6-ارزيابيAssessment از تغييرات آموزشي....