چهارشنبه 24 مهر 1398 - 16 صفر 1441
  كارگاههاي موردي

اخلاق حرفه ای

حاکمیت بالینی

پزشکی مبتنی بر شواهد

دانش پژوهی مقدماتی و پیشرفته

نیازسنجی

برنامه ریزی استراتژیک

کارگاه روش پژوهش