چهارشنبه 30 مهر 1399 - 03 ربيع الأول 1442
  كارگاههاي موردي

اخلاق حرفه ای

حاکمیت بالینی

پزشکی مبتنی بر شواهد

دانش پژوهی مقدماتی و پیشرفته

نیازسنجی

برنامه ریزی استراتژیک

کارگاه روش پژوهش