چهارشنبه 30 مهر 1399 - 03 ربيع الأول 1442
  پایان نامه های دانشجوئی

لیست پایاننامه های "دفاع شده نهایی" دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، گروه آموزش پزشکی

ردیف

عنوان پایاننامه

دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

1

ارزیابی نقش الگوی جامع بازاندیشی در یادگیری بالینی دانشجویان پزشکی در بخش اطفال دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر نعمت بیلان

دکتر ابوالقاسم امینی

دکتر رضا غفاری

2

مقایسه کیفیت آزمون های چند گزینه ای ارتقاء رشته های داخلی ، جراحی ، زنان و کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، قبل و بعد از واگذاری برگزاری این آزمون ها به دانشگاه

دکتر محمد برزگر

دکترمنیژه

 سیاح ملی

دکتر نعمت بیلان

3

متا آناليز مطالعات مربوط به وضعیت آموزش بالینی پرستاری و مامائی در ایران طی سالهای 1370-1391

زهره عباسی

دکتر ابوالقاسم امینی

دکتر حسن غلامی