چهارشنبه 30 مهر 1399 - 03 ربيع الأول 1442
  مهارتهاي محوري

کارگاههای محوری آموزش پزشکی

 

این دوره به منظور تحت پوشش قراردادن حداقل نیازمندیهای آموزشی اعضاء هیأت علمی در ارتباط با مهارتهای آموزشی پیرامون مباحث آموزش پزشکی طراحی و پس از تصویب در هیأت رئیسه دانشگاه در موضوعات زیر برگزار می گردد.

  • برنامه ريزي آموزشی ( کلیات و چرخه تدوین کوریکولوم )
  • برنامه  ريزي آموزشی ( طرح درس و طرح دوره )
  • روشها و فنون تدريس1 (تدریس در گروه بزرگ و آزمایشگاهها )
  • روشها و فنون تدريس2 (تدریس در گروه کوچک و PBL )
  • روشها و فنون تدريس 3( آموزش بالینی)
  • ارزيابي دانشجو1
  • ارزيابي دانشجو2
  • ارزيابي صلاحیتهای بالینی -1
  • ارزيابي صلاحیتهای بالینی -2
  • اخلاق و رفتار حرفه ای

به طوریکه تمام اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقای رتبه دانشگاهی قبل از ارتقاء نسبت به ثبت نام و شرکت در دوره اقدام نموده و پس از موفقیت، گواهی شرکت در دوره کارگاههای محوری برای ایشان صادر می شود.