برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
عملکرد برنامه ريزي آموزشي


1. برنامه کارگاههای برگزار شده برای آشنایی اساتید و اعضائ هیئت علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره (برگزاری 11 کارگاه برنامه ریزی درسی از مهر 88 لغایت شهریور 89)

2. جلسات حضوری در 5 گروه دانشکده داروسازی به منظور راهنمایی و مشارکت در طرح درس

3. انتشارکتاب " راهنمای مدرسین علوم پزشکی – راهنمای عملی طرح درس " – توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تبریز

4. یازده صورتجلسه حضور در دانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، بهداشت و تغذیه ، پرستاری مامایی تبریز و مراغه ، پیراپزشکی و توانبخشی جهت راهنمایی ، مشارکت و بازنگری طرح درس

5. بیش از 30 جلسه حضوری در دانشکده ها به منظور تدوین و بازنگری طرح درس

6. در اختیارقرار دادن فایل " راهنمای مدرسین علوم پزشکی – راهنمای عملی طرح درس "در جلسات حضوری دانشکده های تابعه

7. قرار دادن فایل " راهنمای مدرسین علوم پزشکی – راهنمای عملی طرح درس "برروی وب جهت استفاده کاریران ( در فرمت Word & Pdf)

8. بازنگری طرح درس های مرکز مهارت های بالینی

9. پیگیری درتهیه و تدوین طرح درس گروه های بالینی و علوم پایه دانشکده پزشکی

10. پیگیری درتهیه و تدوین طرح درس 10 گروه دانشکده دندانپزشکی

11. پیگیری درتهیه و تدوین طرح درس 4 گروه دانشکده داروسازی

12. پیگیری درتهیه و تدوین طرح درس گروه های دانشکده پیراپزشکی

13. پیگیری درتهیه و تدوین طرح درس گروه های دانشکده بهداشت و تغذیه

14. پیگیری درتهیه و تدوین طرح درس گروه های دانشکده پرستاری و مامایی

15. پیگیری درتهیه و تدوین طرح درس گروه های دانشکده توانبخشی

16. همکاری در طراحی کارگاههای محوری – در راستای برنامه ریزی درسی ، طرح درس و طرح دوره

17. همکاری در طراحی کارگاههای مهارتهای دانشگاهی– در راستای برنامه ریزی درسی ، طرح درس و طرح دوره


 ارزشيابي طرح دوره ها و طرح درس ها

- ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروههای دانشکده

- ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروههای دانشکده دندانپزشکی

- ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروههای دانشکده داروسازی

- ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروههای دانشکده بهداشت و تغذیه

- ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروههای دانشکده پرستاری – مامایی

- ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروههای دانشکده پیراپزشکی

- ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروههای دانشکده توانبخشی
 مشاركت مركز در بازنگري برنامه هاي آموزشي

1. پنج صورتجلسه حضوری در 5 گروه دانشکده داروسازی به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگری در طرح درس

2. صورتجلسه برنامه ریزی در خصوص " اصول تجویز منطقی دارو در برنامه درسی دانشجویان پزشکی دوره بالینی " به عنوان واحد درسی Core یا Non core

3. صورتجلسات مربوط به برنامه ریزی " واحد فرهنگ و تمدن اسلام و ایران " درراستای چگونگی برگزاری کلاسهای واحد مذکور و پیگیری در شورای آموزش دانشگاه

4. صورتجلسه مربوط به برنامه ریزی " واحد کامپیوتر برای کلیه رشته های دوره دکتری حرفه ای و کارشناسی " و تدوین طرح درس واحد مزبور توسط جناب آقای مهندس دادگر

5. برنامه ریزی در خصوص تغییر درس "نوزادان و اهمیت مدیریت صحیح احیائ نوزادان " از تدریس به صورت نظری به کارگاه آموزشی

6. مشارکت در " پیاده سازی حداقل های پزشکی عمومی "

7. مشارکت در بازنگری دوره پیش بالینی دوره پزشکی عمومی

8. مشارکت مرکز در تدوین برنامه آموزش جامعه نگر

9. مشارکت مرکز در تدوین برنامه آموزش در عرصه بیمارستان برای دانشجویان داروسازی

10. بازنگری طرح کارآموزی در عرصه داروخانه دانشکده داروسازی

11. بازنگری در کارآموزی در عرصه دانشکده پزشکی

12. مشارکت در بازنگری طرح درس های مرکز مهارت های بالینی