يکشنبه 31 شهريور 1398 - 22 محرم 1441
  ارزشیابی بیرونی

گزارش ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی

 1. 1- تدوین آیین نامه ارزشیابی بیرونی گروه هایآموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آبان ماه 1388

 2. 2- تدوین ابزار ارزشیابی بیرونی گروه هایآموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آبان ماه 1388
 3. 3- برگزاری 12 جلسه بازنگری ابزار ارزشیابی بیرونی با اساتید هیات علمی پیشکسوت در امر ارزشیابی آموزشی در سه ماهه آخر 1388
 4. 4- توجیه روسای محترم دانشکده ها در شورایتوسعه آموزش دانشگاه در دو جلسه در سه ماهه آخر 1388

 5. 5- برگزاری 5 جلسه توجیهی برای دبیران تیم هایارزشیاب بیرونی در فروردین 1389
 6. 6- برگزاری جلسات توجیهی اولیه در دانشکده هایداروسازی و دندانپزشکی و پزشکی و پرستاری ، مامایی تبریز در نیمه دوم فروردین 1389

 7. 7- ارسال CD محتویات ابزار و دفترچه هایارزشیابی بیرونی برای کلیه گروه های آموزشی در اسفند 1388

 8. 8- شروع به جمع آوری اطلاعات لازم برای ارزشیابی بیرونی تقریبا در تمام گروه های آموزشی
 9. 9- اتمام ارزشیابی بیرونی گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 10. 10- آماده شدن گزارش نهایی ارزشیابی بیرونی تیم های 2 و 9 بترتیب دبیران محترم خانم فائزه محمدی و تیم آقای کریم نظری
 11. 11- ارسال گزارش نهایی ارزشیابی بیرونی گروه های آموزشی عفونی ، گوش و حلق و بینی ، رادیولوژی و رادیوتراپی ، پزشکی اجتماعی ، کودکان ، دانشکده پزشکی و گروه های آموزشی کار درمانی ، گفتار درمانی ، فیزیوتراپی ، دانشکده توانبخشی و گروه های آموزشی رادیولوژی ، هوشبری ، علوم آزمایشگاهی ، معارف اسلامی ، دانشکده پیراپزشکی