برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر

 
ارزشیابی عملکرد مرکز
ارزشیابی عملکرد مرکز سال 99
گروه آموزش پزشکی و واحد آزمونها
مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
واحد دانش پژوهی
 مرکز آموزش مجازی
برنامه ریزی درسی
استعداد های درخشان
واحد ارزشیابی
شورای اخلاق
ارزشیابی عملکرد مرکز سال 98
 گروه آموزش پزشکی و واحد آزمونها
صورتجلسه
عملکرد
واحد آزمون ها
مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
صورتجلسه
عملکرد
 مرکز آموزش مجازی
صورتجلسه
عملکرد
 استعداد های درخشان
صورتجلسه
عملکرد
 واحد ارزشیابی
صورتجلسه
عملکرد
 شورای اخلاق
صورتجلسه
عملکرد
 ارزشیابی عملکرد مرکز سال 97
صورتجلسه شورای راهبردی مرکز-1
صورتجلسه شورای راهبردی مرکز-2
صورتجلسه شورای راهبردی مرکز-3
گروه آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات
آموزش مجازی
دفتر استعدادهای درخشان
واحد ارزشیابی
 گروه اخلاق
 ارزشیابی عملکرد مرکز سال 96
گزارش عملکرد اول
 گزارش عملکرد دوم
گزارش عملکرد سوم
گزارش عملکرد چهارم
گزارش عملکرد پنجم
 ارزشیابی عملکرد مرکز سال 93
گزارش عملکرد
 ارزشیابی عملکرد مرکز سال 92
گزارش عملکرد