يکشنبه 31 شهريور 1398 - 22 محرم 1441
  برنامه ها

برنامه هاي اولويت دار :

     1. پيگيري و نتيجه گيري پسخوراند نظرات اساتيد در مورد ارزشيابي سه ساله ايشان

     2. بهبود روند ارزشيابي اساتيد در دانشكده ها توسط دانشجويان

     3.ارزشيابي از منابع ديگر براي كم كردن ميزان تورش در نتيجه ارزشيابي

     4. آشنا كردن بيشتر هم دانشجويان و هم مديران گروه و هم اساتيد محترم ازاهداف ارزشيابي و نحوه نتيجه گيري از آن در ارتقاء آموزش

     5. همكاري با مراكز توسعه دانشكده ها براي فعال كردن هر چه بيشتر روندهايارزشيابي

     6. همكاري با مركز توسعه دانشكده پزشكي براي برقراري ارزشيابي جامع باليني


برنامه هاي آتي عمده :

     1. ارزشيابي برنامه هاي آموزشي از لحاظ مفيد بودن آنها در جامعه

     2. ارزشيابي بر اساس مستندات قطعي و تاثير آن در نحوه آموزش

     3. ارزشيابي شيوه تدريس بر اساس روشهاي جديد و متدهاي بديع

     4. ارزشيابي آزمونهاي آخر دوره