دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -
 منوی اصلی
 
  آموزش پاسخگو

آموزش علوم پزشكي و بهداشتي در آزمايشگاهها و بيمارستانهاي شهرهاي بزرگ و به دور از اكثريت جامعه انجام ميگيرد .جايي كه تكنولوژي پيشرفته و پر هزينه بكار ميرود. محتواي آموزشي نيز الگويي از كشورهاي پيشرفته ميباشد.  آموزش مبتني برجامعه و پاسخگو يك برنامه اجرايي آموزشي است كه در بافت جامعه و خارج ازسطح سوم و در بطن جامعه انجام ميگيرد. در اين برنامه دانشجويان با روشهاي مختلف مواجهه با مشكلات در جامعه آشنا ميشوند و در مورد آنچه در آينده به عنوان حرفه خود با آن برخورد خواهند داشت آگاهي و مهارت كسب ميكنند. آموزش پاسخگو بيانگر كوريكولومي است كه اساس و پايه آن دريافت و پاسخگويي به نيازهاي سلامت جامعه و آماده كردن دانشجويان براي كار و ارائه خدمات به جامعه ميباشد