پنجشنبه 7 اسفند 1399 - 12 رجب 1442
 

اخلاق حرفه ای عبارت است از هنجارها، ارزش­ها، اصول و دستورالعمل­های اخلاقی که تصمیم­های اتخاذ شده در یک حرفه و رفتار شاغلین آن حرفه را کنترل و هدایت می کنند.

 (Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 )

اخلاق پزشکی نیز یکی از حیطه­های اصلی اخلاق حرفه­ای است.

علی­رغم اینکه تعاريف بسيار متعددي براي آن ارائه گرديده است، توافق كاملي بر اين تعاريف وجود ندارد.

1.     الزامات سرشتی اخلاقی که اعمال پزشکی را هدایت و کنترل می کند. (Dunstan 1974 )

2.     مطالعه آرمان های اخلاقی، قواعد و کدهای رفتاری که رفتار شاغلین حرف پزشکی را کنترل می کند. (Grenz and Smith, 2003 )

3.     اصول اخلاقی که رفتار شاغلین حرف پزشکی را کنترل (اداره) می کند. (Mosby's Medical Dictionary, 8th edition. © 2009 )

4.     ارزش ها و دستورالعمل­هایی که تصمیم­گیری­های پزشکی را هدایت و کنترل می­کند.

5.     اصولِ رفتار مناسب حرفه­ای مربوط به حقوق و وظایف پزشک، روابط با بیماران و همکاران، اقدامات پزشک در مراقبت بیمار و همچنین روابط فردی با خانواده بیمار (Stedman, 25th ed)

6.     اخلاق پزشکی سیستمی از اصول اخلاقی است که در ارزشها و قضاوت­های عمل پزشکی به کار برده می شود. اخلاق پزشکی به عنوان یک رشته علمی، دربرگیرنده کاربرد عملی در موقعیت­های بالینی و همچنین تاریخ، فلسفه، الهیات، و جامعه شناسی است.

7.     اخلاق پزشکی دانشي ميان رشته اي و با حوزه هاي معرفتي مختلفي همچون:پزشکي، فلسفه، الهيات و حقوق ارتباط دارد. علمي است كه موضوع آن بررسي مجموعه آداب و رفتار پسنديده يا ناپسندي است كه صاحبان مشاغل پزشكي بايد رعايت نمايند و سعی دارد روابط و رفتار صاحبان مشاغل پزشكي را با كليات اخلاق منطبق سازد. (پزشک و ملاحظات اخلاقی، لاریجانی و آرامش، جلد اول، 1392)

هدف اخلاق پزشکی شفاف نمودن موضوعات اخلاقی، ارائه اصول و قواعدی برای راهنمایی در تصمیم­سازی صحیح در حیطه های بالینی است. 


 
 آخرین اخبار
Print RSS