چهارشنبه 30 مهر 1399 - 03 ربيع الأول 1442
  دوره مهارتهاي دانشگاهي
برنامه دهمین دوره مهارتهای دانشگاهی
تاریخ ساعت مدرسین نام درس عنوان جلسه
14/11/97 30/8 تا 11 دکتررضا غفاری ومهندس احمدیان افتتاحییه و مقدمات یادگیری الکترونیکی  
 1.  
28/11/97 30/8 تا 10 دکتر ابوالقاسم امینی مبانی یاددهی و یادگیری برنامه ریزی درسی
 1.  
15/ 10 تا 12 دکتر رضا غفاری نظریات و سبک های یادگیری
 1.  
5/12/97 30/8 تا 10 دکتر غفاری چرخه های تدوین کوریکولوم
 1.  
15/ 10 تا 12 دکتر امینی نیازسنجی آموزشی
 1.  
12/12/97 30/8 تا 10 دکتر غفاری تنظیم و تعیین اهداف آموزشی
 1.  
15/ 10 تا 12 دکتر امینی حیطه های یادگیری
 1.  
19/12/97 30/8 تا 10 دکتر سعیده غفاری فر طرح درس و طرح دوره
 1.  
15/ 10 تا 12 دکتر مهستی علیزاده LGD  , SGD روشها و فنون تدریس
 1.  
18/1/98 30/8 تا 10 دکتر فریبرز اکبرزاده TBL
 1.  
15/ 10 تا 12 دکتر امینی PBL
 1.  
25/1/98 30/8 تا 10 دکتر اکبرزاده آموزش سرپائی و بستری
 1.  
15/ 10 تا 12 دکتر نعمت بیلان/دکترغفاری فر گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب
 1.  
8/2/98 30/8 تا 10 مهندس احمد پورعباس استفاده از تجهیزات کمک آموزشی
 1.  
15/ 10 تا 12 مهندس پورعباس تعاریف و انواع ارزشیابی
 1.  
15/2/98 30/8 تا 10 دکتر علیزاده آموزش در عرصه های جامعه ارزشیابی آموزشی
 1.  
15/ 10 تا 12 دکتر افشین قلعه گلاب بهبهانی تعاریف، ساختار واصول طراحی آزمونهای چندگزینه ای
 1.  
22/2/98 30/8 تا 10 دکتر بهبهانی جدول بودجه بندی - تاکسونومی
 1.  
15/ 10 تا 12 دکتر غفاری فر روایی و پایایی
 1.  
29/2/98 30/8 تا 10 دکتر علیزاده OSCE  (روشهای ارزیابی بالینی)
 1.  
15/ 10 تا 12 Portfolio
 1.  
12/3/98 30/8 تا 10 دکتر غفاری PMP
 1.  
15/ 10 تا 12 دکتر اکبرزاده MiniCEX -  DOPS
 1.  
19/3/98 30/8 تا 10 دکتر علی فخاری مقدمات برقراری ارتباط بیمار و پزشک مهارتهای ارتباطی
 1.  
15/ 10 تا 12 دکتر غفاری فر  و دکتر رنجبر رفع اشکال محتواهای ارتباط (بارگذاری شده درLMS )
 1.  
26/3/98 30/8 تا 10 دکتر غفاری فر  و دکتر رنجبر رفع اشکال محتواهای بارگذاری شده برقراری ارتباط
 1.  
15/ 10 تا 12 دکتر مهران سیف فرشد کلیات ومبانی اخلاق حرفه ای وپروفیشنالیسم اخلاق حرفه ای
 1.  
2/4/98 30/8 تا 10 دکتر امینی مبانی و چالشهای اخلاق حرفه ای در آموزش پزشکی
 1.  
15/ 10 تا 12 دکتر سیف فرشد ملاحظات اخلاقی مهم در طراحی، اجرا و انتشار نتایج پژوهش
 1.  
08/4/98 30/8 تا 12 دکتر غفاری فر دانش پژوهی (فعالیتهای نوآورانه آموزشی)
 1.