دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
  اساتید مشاور دانشکده توانبخشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده توانبخشی

1

سکینه گلجاریان

فیزیوتراپی

معاون آموزشی+ استاد مشاور مالی استعداد درخشان+ مسئول اساتید راهنما

 2 دکتر تبسم قنواتی  استاد مشاور استعداد درخشان