دوشنبه 29 آبان 1396 - 01 ربيع الأول 1439
 منوی اصلی
 
  اعضای هیات علمی همكار

ردیف

اعضای هیات علمی

همکار گروه

Email

نوع همکاری

1

دکترمحمد بصیر  ابوالقاسمی فخری

bassirf@tbzmed.ac.ir

مدرس کارگاهها

2

دکتر محمدباقر  بهشتی

beheshti@tabrizu.ac.ir

مدرس کارگاهها

3

دکتر محمدحسین  بیگلو

bmohammad73@yahoo.com

مدرس کارگاهها

4

دکتر حسین  پناهی

panahi@tabrizu.ac.ir

مدرس کارگاهها

5

دکتر علی جنتی

janatia@tbzmed.ac.ir

مدرس کارگاهها

6

دکتر سکینه  حاج ابراهیمی

hajebrahimis@gmail.com

مدرس کارگاهها

7

دکتر منوچهر  خوشباطن

Mkhoshbaten@yahoo.com

مدرس کارگاهها

8

دکتر علی  داداش زاده

H-dadashzad@yahoo.com

مدرس کارگاهها

9

دکتر لیلا  رزمجو

razmjou@tabriz.ac.ir

مدرس کارگاهها

10

دکتر مهناز  سعیدی

mnsaeidi@yahoo.com 

مدرس کارگاهها

11

دکتر آیدین  سهرابی

ay_sohrabi@yahoo.com

مدرس کارگاهها

12

دکتر اسکندر  فتحی آذر

eskandarFathiazar@yahoo.com 

مدرس کارگاهها

13

دکتر مرتضی  قوجازاده

As4007@yahoo .com

مدرس کارگاهها

14

دکتر روشنک  ناصری

roshanaknaserisiss@gmail.com

مدرس کارگاهها

15

دکتر رضاقلی  وحیدی

vahidir@tbzmed.ac.ir

مدرس کارگاهها

 16

        دکتر میر علی اعتراف اسکویی
     eterafoskouei@tbzmed.ac.ir

 مدرس کارگاهها

 17

       دکتر محمد اصغری جعفر آبادی
                  

M_asghari862@yahoo.com

                                
 مدرس کارگاهها

 18

 

دکتر زکیه پیری

          Piriz_444@yahoo.com

 مدرس کارگاهها

 19

 

دکتر محمدحسین زرین تن

zarrintanmh@yahoo.com

 

 

مدرس کارگاهها

 20

دکتر سودابه کیمیایی

 
 

soodabehkimyai@yahoo.com

 

مدرس کارگاهها

 21

دکتر علیرضا فرنام

 
 

farnama@tbzmed.ac.ir

 

مدرس کارگاهها

 22

دکتر سعید    رحیمی  

 

rahimidarehchi@yahoo.com

 

مدرس کارگاهها

 23

 

دکتر عباسعلی حسین پورفیضی

 hpourfeizi@tbzmed.ac.ir

 

مدرس کارگاهها

 24

دکتر مسلم نجفی

 
 

najafimoslem@yahoo.com

 

مدرس کارگاهها

 25

 

دکتر جعفرصادق تبریزی

 

tabrizijs@tbzmed.ac.ir

 

مدرس کارگاهها

 26

دکتر عبدالرضا شقاقی    

Shaghaghi2000@yahoo.com

 

مدرس کارگاهها

 27

دکتر سوسن حسن زاده

 
 

salmasish@yahoo.com

 

مدرس کارگاهها