سه شنبه 9 خرداد 1396 - 03 رمضان 1438
 منوی اصلی
 
 
 

 

دکتر رضا غفاری  
سمت: مدیر گروه آموزش پزشکی
رتبه علمی:
پست الکترونیکی: ghafarir@gmail.com
 شماره تماس: 33362700-041   داخلی 265
 CV

 

 
 

 

دکتر رامین نگاهداری
سمت: مسئول واحد ارزشیابی
رتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: ramin _ n_ dds@yahoo.com
شماره تماس: 33362700-041    داخلی 205
CV

 

 
 

 

مهندس علی احمدیان
سمت: مسئول واحد رسانه های آموزشی و آموزش الکترونیکی
رتبه علمی:
پست الکترونیکی: ahmadian948@gmail.com
شماره تماس: 33362700-041   داخلی 320

 

 
 

  

دکتر میرهادی موسوی
سمت: مسئول دفتر استعدادهای درخشان
رتبه علمی: 
پست الکترونیکی:  
drmussavihadi@yahoo.com
 شماره تماس: 33362700-041    داخلی 342
 CV
 
 
 
ممم

  

خانم دکتر مریم برادران

سمت: مسئول واحد برنامه ریزی و آموزش پاسخگو
رتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: Maryam-baradaran@hotmail.com
 شماره تماس: 33362700-041    داخلی 270
 CV