دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
  کارشناسان دفتر استعدادهای درخشان

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

خانم حوریه سرباز وطن

كارشناس مسئول دفتر

041-33362700 داخلی 331

خانم ثریا احمدی

کارشناس دفتر استعدادهای درخشان

041-33362700 داخلی 342