دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
 منوی اصلی
 
  دفاتر توسعه آموزش
مسئولین EDO  دانشکده ها

ردیف

نام دانشکده

مسئول دفتر توسعه

رشته تحصیلی

1

پزشکی

دکتر آقا محمدی

متخصص بیهوشی

2

پزشکی

دکتر  جلیلیان

پزشک عمومی

 3 پزشکی دکتر  واحدی 

4

دندانپزشکی

دکتر احمد بهروزیان

دندانپزشکی

5

داروسازی

دکتر حمزه میوه رود

داروسازی

6

پیراپزشکی

آقای قربانیان

بیهوشی کارشناس ارشد

7

توانبخشی

دکتر شمیلی

توانبخشی

8

پرستاری

خانم دکتر جبارزاده

پرستاری

9

تغذیه

دکتر ثقفی

تغذیه

10

بهداشت

دکتر نیره امینی

بهداشت

11

مدیریت

دکتر دمنابی

مدیریت

12

علوم نوین

دکتر اکبرزاده

نانوتکنولوژی

13

طب سنتی

دکتر لاله خدائی

طب سنتی

14

استعداد درخشان

دکتر موسوی

 

15

واحد ارزشیابی

دکتر رامین نگاهداری

دندانپزشکی

 16 گروه آموزش پزشکی دکتر سعیده غفاری فر 
 17 گروه آموزش پزشکی دکتر رضا غفاری 

برچسب ها :