شنبه 5 فروردين 1396 - 25 جمادى الثانية 1438
 منوی اصلی
 
  مدیریت


دکتر محمد برزگر


سمت : مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

رتبه علمیاستاد

پست الکترونیکیmm_barzegar@yahoo.com

شماره تماس: 33363003-041

CV

احمد پورعباس


سمت : معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

رتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:  poorabbasa@yahoo.com

شماره تماس:   33363003-041

CV