چهارشنبه 27 دي 1396 - 29 ربيع الثاني 1439
  هسته استعداد درخشان دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده بهداشت

1

محمد شاکر خطیبی

مهندسی محیط زیست

گروه بهداشت، مسئول هسته

2

سیدشمس الدین علیزاده

مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه بهداشت حرفه ای، استاد مشاور