دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
  هسته استعداد درخشان دانشکده پیراپزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده پیراپزشکی

1

ناهیده قره آغاجی

فیزیک پزشکی

مسئول و مشاور استعدادهای درخشان