دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
  هسته استعداد درخشان دانشکده پرستاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده پرستاری

1

مژگان بهشید

دکتری پرستاری

مسئول هسته

2

فرحناز عبدالله زاده

پرستاری

استاد مشاور استعدادهای درخشان

3

ایوب عبادی

 

کارشناس دفتر توسعه و استعداد درخشان