جمعه 31 شهريور 1396 - 01 محرم 1439
  هسته استعداد درخشان دانشکده مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده مدیریت

1

مریم عباسزاده

کارشناس EDO و استعداد درخشان