دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
  هسته استعداد درخشان دانشکده مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده مدیریت

1

مریم عباسزاده

کارشناس EDO و استعداد درخشان