شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
  مسئول دفتر استعدادهای درخشان
دکتر میرهادی موسوی
سمت: مسئول دفتر استعدادهای درخشان
رتبه علمی: فوق تخصص نوزادان
پست الکترونیکی:  
drmussavihadi@yahoo.com
     شماره تماس: 33362700-041    داخلی 342
     CV