پنجشنبه 2 فروردين 1397 - 05 رجب 1439
  كارگاههاي موردي

اخلاق حرفه ای

حاکمیت بالینی

پزشکی مبتنی بر شواهد

دانش پژوهی مقدماتی و پیشرفته

نیازسنجی

برنامه ریزی استراتژیک

کارگاه روش پژوهش