چهارشنبه 27 دي 1396 - 29 ربيع الثاني 1439
  حیطه آموزش پزشکی

- حیطه  آموزش پزشکی  :
مسئول حیطه : دکتر سعیده غفاری فر

مدرسین حیطه:  دکتر ابوالقاسم امینی - دکتر محمد برزگر - دکتر نعمت بیلان - دکتر منوجهر خوش باطن - دکتر فریبرز اکبرزاده - دکتر رضا غفاری - دکتر اسکندر فتحی آذر - دکتر مهستی علیزاده - دکتر فاطمه رنجبر کوچکسرایی - دکتر سعیده غفاری فر

 طراحان سئوال:

لیست  دانشجویان شرکت کننده: 

برنامه زمانبندی  کارگاههای امادگی  برای المپیاد

برنامه زمانبندی جلسات طراحی سئوال :