دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
  حیطه استدلال بالینی

حیطه  استدلال بالینی  :

مسئول حیطه : دکتر سید حسین اجاقی

مدرسین حیطه:

 طراحان سئوال:

لیست  دانشجویان شرکت کننده:

برنامه زمانبندی  کارگاههای امادگی  برای المپیاد

برنامه زمانبندی جلسات طراحی سئوال