دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
  هسته استعداد درخشان دانشکده داروسازی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده داروسازی

1

دکتر مریم حمزه میوه رود

 

مسئول هسته استعداد درخشان و استاد مشاور

2

علی شایانفر

 

استاد مشاور