پنجشنبه 28 دي 1396 - 30 ربيع الثاني 1439
  گواهی مهارت دانشگاهی

شرکت کننده محترم دوره مهارتهای دانشگاهی لطفآ" جهت در یافت گواهی به خانم احمدی در گروه آموزش علوم پزشکی مراجعه فرمائید.