چهارشنبه 29 شهريور 1396 - 28 ذو الحجة 1438
  گواهی مهارت دانشگاهی

شرکت کننده محترم دوره مهارتهای دانشگاهی لطفآ" جهت در یافت گواهی به خانم احمدی در گروه آموزش علوم پزشکی مراجعه فرمائید.